Privacy Policy Lida Min VerkeersOpleidingen


25 mei 2018


Privacyverklaring verkeersschool Lida Min VerkeersOpleidingen ( LMVO)

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van privacy tool van de Bovag.


Waarom deze privacyverklaring?


Deze privacyverklaring is gemaakt om te voldoen aan de Europese wet, oftewel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Lees het volgende aandachtig door hoe LMVO met uw persoonsgegevens omgaat. LMVO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.


Waarborgen persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LMVO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als LMVO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen, cliënten of leveranciers


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door LMVO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-Administratieve doeleinde;

-Communicatie over de opdracht, dienstverlening en/of uitnodigingen;

-Aanvraag (bijzonder) praktijkexamen CBR

-Vergroten van effectief lesgeven en hoger slagingspercentage


De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

1.De les overeenkomst van de bovag

2.De les overeenkomst van LMVO

3.De overeengekomen opdracht

4.De gezondheidsverklaring CBR

5.De lescam (didactische werkvorm)


Voor bovenstaande doelstellingen 1,2 en 3 kan LMVO de volgende gegevens van u vragen:

-Voornaam

-Tussenvoegsel

-Achternaam;

-Telefoonnummer;

-E-mailadres;

-Geslacht.

-Geboorteplaats

-Geboortedatum


Voor de doelstelling gezondheidsverklaring CBR worden (door CBR ontwikkelde) vragen over uw gezondheid mondeling doorgenomen en besproken.


Voor de doelstelling Lescam worden beelden (binnen en buiten de auto) opgenomen tijdens de rijles. Er wordt gebruik gemaakt van opnames binnen een gesloten netwerk in de lesauto.


Uw persoonsgegevens worden door LMVO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees


Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door LMVO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.


De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LMVO de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-E-mailadres.


Uw persoonsgegevens worden door LMVO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

-Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, netwerkcontact en/of geïnteresseerde


Persoonsgegevens van prospect, netwerkcontact en/of geïnteresseerde worden door LMVO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.


De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-Mondelinge toestemming, contactformulier via website van LMVO, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;


Voor de bovenstaande doelstelling kan LMVO de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-Telefoonnummer;

-E-mailadres.


Uw persoonsgegevens worden door LMVO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

-Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, netwerkcontact en/of

-geïnteresseerde.


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-Internetsysteem voor onderhoud van de website


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Gebruik van Lescam


Tijdens rijlessen werkt LMVO met een camera (Lescam). De beelden zijn voor educatief gebruik en worden opgenomen op een SD-kaart. De leerling beheert zijn eigen SD-kaart. Met een goed veiligheidssysteem op de thuiscomputer kijkt de leerling de opnames terug.


Zonder toestemming van de gefilmde personen vindt geen publicatie van beelden in het openbaar plaats, bijvoorbeeld via social media of website. Publicatie van beelden waarin personen direct of indirect (via kentekenplaat) kunnen worden geïdentificeerd worden vervaagd.


Google Ananlytics


Doordat de website www.lmvo.nl van LMVO gebruik maakt van Google Analytics worden persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. LMVO deelt dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel. Om de privacy zoveel mogelijk te beschermen heeft LMVO een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en zijn gegevens delen uitgeschakeld. Verder is het IP adres geanonimiseerd in de Google Analytics code.


Cookies


De cookies die worden gebruikt door Google Analytics op de website van LMVO zijn nodig om essentiële onderdelen van de site te laten functioneren. Voor deze cookies hoeft geen toestemming worden gevraagd. In verband met officiële cookie verplichting op een website, zal de bezoeker zal een pop up venster op het scherm te zien krijgen. 


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


LMVO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Alle personen die namens LMVO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;

-De website van LMVO is beveiligd met het SSL certificaat. (slotje in URL balk)

-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-Wij bieden leerlingen een veilig softwaresysteem voor het terugkijken van lescam beelden op de thuiscomputer.

-We evalueren regelmatig onze maatregelen.


Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen


Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.


Contactgegevens

Lida Min verkeersOpleidingen (LMVO)

Ambt. Dorknoperlaan 59 | 1336 GB Almere

info@lmvo.nl

06-41439467